Jazyk JavaScript je ve vašem prohlížeči vypnutý. Některé funkce nebudo fungovat správně.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Základní ustanovení:

Ustanovení těchto obecných obchodních podmínek pro maloobchodní prodej se použijí na smlouvy o dodávce potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby (dále jen Zboží) dodávaného do spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil dle § 2085 an. zákona číslo 89/2012 Sb. (dále jen NOZ) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím dle ustanovení §1840 písmeno g) NOZ a §2158 an. NOZ

1. Prodávající

(dále jen Prodávající) - Mazaný Lišák s.r.o., Bezručova 132/51, 591 02 Žďár nad Sázavou Prodávající je zapsán v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 88745. Prodávající je plátcem DPH. IČ: 04200713, DIČ: CZ04200713 Kontaktní údaje: telefon: +420 608 346 802, e‑mail: pivovar [zavinac] mazanylisak.cz

2. Kupující

(dále jen Spotřebitel) – fyzická či právnická osoba, která nenakupuje Zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti

3. Způsob provedení objednávky Zboží

Zboží na stránkách www.mazanylisak.cz je katalogem Zboží, které je určeno k osobnímu vyzvednutí v sídle Prodávajícího nebo dodávaného do jiného místa, které po dohodě s Prodávajícím Spotřebitel určil. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek Zboží. V případě, že dojde k situaci, kdy nebude možno Zboží z jakéhokoliv důvodu převzít nebo dodat, bude o tomto Spotřebitel bez zbytečného odkladu informován. Pro objednání si Spotřebitel vybere požadované Zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka Zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka slouží pouze k rezervaci Zboží. Prodávající upozorňuje Spotřebitele, že popisy prodávaného Zboží na webových stránkách Prodávajícího jsou pouze orientační a ve všech případech je nutno řídit se popisem na etiketě dodaného Zboží.

Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za Zboží včetně souvisejících poplatků.

4. Ceny Zboží

Platné ceny Zboží jsou uvedeny u každé položky sortimentu. Tato cena Zboží je konečná a obsahuje všechny daně i poplatky. Ceny Zboží jsou platné v okamžiku uskutečnění objednávky, tj. odesláním objednávky do systému Prodávajícího.

5. Pravidla pro koupi alkoholu a tabákových výrobků osobami mladšími 18 let

Nákup alkoholu a tabákových výrobků není umožněn osobám mladším 18 let, nákup těchto produktů je podmíněn osobním odběrem v sídle Prodávajícího, není-li v konkrétním případě sjednáno jinak. V případě, že vznikne při předání Zboží pochybnost o tom, že Spotřebitel, nebo osoba pověřena za Spotřebitelem jednat, není starší 18 let, nebude mu Zboží předáno. Spotřebitel může svůj věk dobrovolně prokázat platným průkazem totožnosti vydaným správním orgánem k tomu příslušným.

6. Uzavření kupní smlouvy

K uzavření kupní smlouvy dochází až v okamžiku, kdy bude Spotřebiteli ze strany Prodávajícího doručeno elektronicky potvrzení objednávky či na základně telefonického potvrzení objednávky Prodávajícím, kdy si ProdávajícíSpotřebitel potvrdí obsah objednávky, zejména druh Zboží, počet kusů, cenu za Zboží a způsob a termín převzetí Zboží.

7. Dodací lhůta a způsob dopravy

Objednané Zboží, které bude určeno pro osobní vyzvednutí v místě sídla Prodávajícího, si Spotřebitel může vyzvednout poté, co mu Prodívající potvrdí přijetí objednávky a informuje ho, že je Zboží připraveno k vyzvednutí. Objednávky Zboží, které si Spotřebitel nevyzvedne do sedmi dnů od objednání, budou být Prodávajícím stornovány.

Zboží se považuje za dodané dnem, kdy bylo Spotřebiteli předáno v místě sídla Prodávajícího nebo v místě určeném Spotřebitelem po dohodě s Prodávajícím.

8. Způsob uhrazení ceny za Zboží

Zboží je možné v plné výši uhradit osobně při převzetí Zboží a to hotově. Po předchozí domluvě s Prodávajícím je možné domluvit jiný způsob uhrazení kupní ceny. Spolu se Zbožím Spotřebitel vždy obdrží daňový doklad.

9. Převzetí Zboží

Bezprostředně po převzetí Zboží je nezbytné, aby si jej Spotřebitel řádně prohlédl. Pokud je zjištěno viditelné mechanické poškození obalu, nebo neodpovídá-li počet kusů objednávce, je Spotřebitel povinen na tuto skutečnost upozornit Prodávajícího.

10. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

 • a)Záruční lhůty

  Vyskytne-li se u zakoupeného Zboží vada, má Spotřebitel právo tuto vadu reklamovat. Při prodeji Zboží Prodávající odpovídá za to, že:

  • a)věc má vlastnosti, které Prodávající anebo výrobce popsal nebo které Spotřebitel očekával s ohledem na povahu Zboží,
  • b)věc se hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží užívá,
  • c)věc odpovídá jakostí anebo provedením mluvenému vzorku nebo předloze,
  • d)věc je v odpovídajícím množství, míře a nebo hmotnosti,
  • e)Zboží odpovídá požadavkům právních předpisů.

  Záruční doba Zboží (expirační lhůta) je doba nejkratší trvanlivosti. U věcí podléhajících zkáze je to doba, po kterou lze Zboží použít, a je zároveň vyznačena na obalu Zboží či v jeho návodu.

 • b)Lhůty pro uplatnění reklamace:

  Prodávající odpovídá za vady, které má prodané Zboží při převzetí Zboží a za vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.

  Reklamaci na dodané množství Zboží je nutno uplatnit u Prodávajícího nejpozději při předání Zboží. Spotřebitel nemůže uplatnit práva z vadně dodaného Zboží, jedná–li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat při převzetí Zboží (např. viditelně poškozený obal či viditelně chybějící množství Zboží atd.)

Neodstranitelné vady

Vady potravin, včetně alkoholických nápojů, se považují dle zákona za neodstranitelné.

Pokud je vadné plnění podstatným porušením smlouvy (zejména u neodstranitelných vad) má Spotřebitel právo:

 • a)na odstranění vady dodáním nové věci bez vad,
 • b)na odstranění vady opravou věci (není možno použít u vad neodstranitelných),
 • c)na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo
 • d)odstoupit od Kupní smlouvy.

Spotřebitel je povinen sdělit Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady a bez zbytečného odkladu po oznámení vady, přičemž tato lhůta je nejblíže příští pracovní den po oznámení vady Zboží. Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu Prodávajícího. Nezvolí–li si Spotřebitel toto právo včas, má právo na odstranění vady anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

11. Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel může od smlouvy odstoupit ve lhůtě do 14 dnů od převzetí Zboží tak, že tuto skutečnost oznámí Prodávajícímu, např. elektronicky na emailovou adresu pivovar [zavinac] mazanylisak.cz nebo telefonicky na tel. +420 608 346 802 a to za podmínek stanovených občanským zákoníkem či těmito obchodními podmínkami.

V případě platného odstoupení od smlouvy bude cena Zboží nebo její poměrná část vrácena do 14 dnů od vrácení Zboží na bankovní účet Spotřebitele, popřípadě na žádost Spotřebitele mu bude kupní cena vrácena v hotovosti v sídle Prodávajícího.

Spotřebitel vrací Zboží úplné a v nepoškozeném stavu. Při odstoupení od smlouvy a následném vrácení Zboží Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než jak je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Podle ustanovení § 1837 písm. g) občanského zákoníku Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce Zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že Prodávající nesplní smluvené či garantované podmínky dodání Zboží a dále v případě neodstranitelných vad Zboží (§ 2106 odst. 1 písm. d) občanského zákoníku). Podle ustanovení § 1840 písm. g) občanského zákoníku, na smlouvy o dodávce Zboží tj. potravin, nápojů nebo jiného Zboží běžné spotřeby do Spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které Spotřebitel určil, se nevztahují ustanovení nového Občanského zákoníku o spotřebitelských smlouvách, proto Spotřebitel nemůže od smlouvy na dodávku Zboží odstoupit z důvodů uvedených v §1829 an. NOZ.

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě nedostupnosti Zboží (okamžitá nemožnost plnění) nebo výrazné změny ceny Zboží. Před odstoupením je ale Prodávající vždy povinen kontaktovat Spotřebitele za účelem dohody o dalším postupu.

12. Řešení sporu

V případě, že dojde mezi ProdávajícímSpotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 e-mail: adr [zavinac] coi.cz web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese ec.europa.eu/consumers/odr

13. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Prodávající shromažďuje se souhlasem Spotřebitelů osobní údaje Spotřebitelů, a to jméno, adresu, telefon, emailové spojení, popřípadě název firmy, adresu sídla, IČ a DIČ. Osobní údaje Spotřebitelů Prodávající nepředává žádné další osobě a je povinen zachovávat zásady ochrany osobních údajů dle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

II. Závěrečné ustanovení:

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi ProdávajícímSpotřebitelem

Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.mazanylisak.cz


Ve Žďáře nad Sázavou dne 1. 3. 2017

Michal Pecka, jednatel společnosti Mazaný Lišák s.r.o.